Obchodné podmienky firmy MIJA

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.mija-powder.sk (ďalej aj "Internetový obchod"), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

1.2 Predávajúcim je obchodná spoločnosť Janka Valdman "MIJA" , so sídlom Šulekova 33/9, Prievidza, 971 01, identifikačné číslo: 40 182 681 , zapísaná v živnostenskom registri Slovenskej Republiky číslo 307-16864 (ďalej len "predávajúci")

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len "Kúpna zmluva").

1.5 Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj "OP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.6 Orgán vykonávajúci dohľad:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: ba@soi.sk

2. Spôsob uzavretia zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky  v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky doručiť oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny, za predpokladu že okolnosti si to budú vyžadovať. Napríklad ak už bol tovar expedovaný na adresu Kupujúceho.

3 Informácie o tovare a cene

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Všetky ceny uvádzané pri tovare sú konečné. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: info@mija-powder.sk

3.3 Výsledná cena zaobjednávku sa skladá z ceny za objednaný tovar, ceny za zabalenie objednávky a za dopravu tovaru v závislosti, od spôsobu doručenia, aký si kupujúci vyberie.

3.4 Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

3.5Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť iba ilustračné.

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov Predávajúceho alebo výrobcu.

3.7 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.8 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

4 Povinnosti predávajúceho

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať:

4.1.1 Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru, za predpokladu ak do 24 hodín od prijatia objednávky Predávajúci objednávku akceptuje spôsobom, aký je uvedený v bode 2.2 obchodných podmienok Internetovej stránky Predávajúceho.

4.1.2 Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4.2 Predávajúci nezodpovedá za:

4.2.1 Oneskorené dodanie tovaru spôsobené slovenskou poštou alebo zmluvnou kuriérskou spoločnosťou či inou doručovateľskou spoločnosťou.

4.2.2 Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou kupujúceho, na ktorý sa má tovar doručIť.

4.2.3 Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis maior), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. Mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).

4.2.4 Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, najmä po porušení originálneho obalu, Kupujúci nie je povinný takúto nespokojnosť a následnú reklamáciu bez udania iných relevantných dôvodov akceptovať.

5 Povinnosti kupujúceho

5.1 Kupujúci sa zaväzuje:

5.1.1 Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
5.1.2 Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6 Objednávka tovaru

6.1 Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.

6.2 Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

6.3 Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

7 Platobné a dodacie podmienky

7.1 Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Platba kartou - platba prostredníctvom platobnej brány
 • Dobierka - v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
 • Online platba - platba prostredníctvom vkladu na účet internetového obchodu

7.2 Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.

7.3 Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.

7.4 Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

7.5 Internetový obchod www.mija-powder.sk doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zmluvnej kuriérskej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu bude Kupujúci informovaný SMS/e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom čase nevyhovuje, môže na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu doručenia upraviť.

7.6Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Predávajúcim.

7.7 Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.

7.8 Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

7.9 Tovar je Kupujúcemu zasielaný na dobierku, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na inom spôsobe platby. Kupujúci hradí poplatok za dobierku vo výške podľa aktuálne platného cenníka v čase dodania tovaru pri prevzatí tovaru spolu s kúpnou cenou za dodaný tovar.

8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru za predpokladu že dodaný tovar nebol viditelne používaný, opotrebovaný či znehodnotený. V prípade, ak bol v rámci jednej objednávky tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

8.2 Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 8.1 OP.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 • Komu: Janka Valdman "MIJA", Šulekova 33/9, Prievidza, 971 01
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
 • Dátum ..............
  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

8.3 Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

8.4 Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru, pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

9 Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je platný v znení a v plnom rozsahu tak, ako je uvedený na Internetovej stránke Predávajúceho www.mija-powder.sk v sekcii Reklamačný poriadok na internetovej adrese: www.mija-powder.sk/reklamacny-poriadok/

10 Alternatívne online riešenie sporov

 1. Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mija-powder.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "Subjekt ARS") podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ARS". Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Kupujúci - spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - spotrebiteľ t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh na alternatívne riešenie sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 EUR (pričom konkrétne pravidlá alternatívneho riešenia sporu Subjektu ARS môžu stanovovať niečo iné). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Prievidzi, dňa 1.2. 2020

© Copyright 2022 Mija Ave
webstránku vytvoril 
uniqorn.online
Shopping cart0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram